REKLAMACJE

W przypadku gdy w otrzymanym towarze klient znajdzie wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać zgłosić to poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.sklepblysk.pl/kontakt, telefonicznie lub mailowo na biuro@sklepblysk.pl. Administrator sklepu ustali z Państwem sposób odbioru reklamowanego towaru.


Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę, paragon lub wydruk potwierdzenia zaupu otrzymanego droga mailową. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.


Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, na przykład z powodu braku w magazynie, zwrócimy nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie Państwu zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od użytkownika, można skorzystać z prawa gwarancyjnego.

Długość gwarancji jaką udzielamy waha się pomiędzy 1 rok a 2 lata i wyszczególniona jest w opisie produktu oraz na stronie https://www.sklepblysk.pl/gwarancje. Podstawą do zaakceptowania reklamacji jest dowód zakupu w postaci faktury wystawionej przez nas lub kopii dowodu zakupu klienta końcowego w przypadku dalszej odsprzedaży. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym celem ustalenia szczegółów.

Aby reklamacja została rozpatrzona szybko i sprawnie, powinno się spełnić następujące warunki:

WARUNKI GWARANCJI:

 1. Termin gwarancji wynosi od 1 roku do 2 lat, licząc od daty zakupu lub dalszej odsprzedaży (szczegóły są podane bezpośrednio w ofertach). Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium RP.
 1. Naprawy/wymiany sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Gwaranta.
 1. W przypadku stwierdzenia, w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostanie ona bezpłatnie usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do Gwaranta.
 1. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony, do Gwaranta w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 1. Produkty reklamowane odbierane są cyklicznie od klienta zgodnie z umową za pośrednictwem kuriera po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu reklamacji na adres przedsiębiorstwa lub adres e-mail biuro@sklepblysk.pl.
 1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy/wymiany gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego:
 • dowodu zakupu kopia/oryginał
 • reklamowany produkt (bez akcesoriów) z nienaruszonymi plombami producenta (jeżeli dotyczy to reklamowanego produktu).
 • Gwarant może odmówić wykonania naprawy/wymiany gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb lub śladów napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione.

Gwarancja nie obejmuje sprzętu:

 • zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzonego mechanicznie (uszkodzenia powstałe na skutek upuszczenia produktu, zwarcia w instalacji elektrycznej, zanieczyszczenia, itp.),
 • uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji,
 • gwarancja nie obejmuje baterii i akumulatorów jeżeli urządzenie takie posiada.

Zakresem gwarancji nie są objęte czynności należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.

 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez Gwaranta) lub odrzuceniu niniejszej gwarancji, Kontrahent pokrywa koszty transportu urządzenia do i od Gwaranta.
 1. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność ich zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu.
 1. Poza niniejszą gwarancją nie ma żadnych innych jawnych gwarancji, pisemnych lub ustnych.
 1. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kontrahenta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 12 miesięcy od daty zakupu.
 1. Produkty przeznaczone do montażu i podłączenia do sieci podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich przez wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych monterów, potwierdzeniem tego jest dowód zakupu takiej usługi (faktura lub paragon).


W razie pytań prosimy o kontakt:
Email: biuro@sklepblysk.pl
lub poprzez formularz kontaktowy