GWARANCJE

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem oraz bezpośrednio w ofercie produktu, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres. Podstawą do zaakceptowania gwarancji jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Aby Twoja reklamacja została rozpatrzona szybko i sprawnie, powinieneś/powinnaś spełnić następujące warunki:

WARUNKI GWARANCJI:

Gwarantem jest sklep sklepblysk.pl

 1. Termin gwarancji wynosi od 1 roku do 2 lat, licząc od daty zakupu (szczegóły są podane bezpośrednio w ofertach). Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Europy.
 1. Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Centralny Punkt Serwisowy (CPS) Gwaranta lub inne upoważnione przez gwaranta autoryzowane Punkty Serwisowe.
 1. W przypadku stwierdzenia, w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostanie ona bezpłatnie usunięta w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do CPS lub innego wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego Punktu Serwisowego. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania sprzętu w Punkcie Serwisowym.
 1. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony, do Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 1. Produkt reklamowany odbierany jest od klienta za pośrednictwem kuriera po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu reklamacji przez formularz kontaktowy na stronie www.sklepblysk.pl/kontakt lub adres e-mail biuro@sklepblysk.pl
 1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego:
 • czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (bez skreśleń i przeróbek, z wpisaną nazwą, modelem produktu i jego numerem seryjnym, jeżeli taki posiada, z podpisem sprzedawcy, pieczątką, oraz datą zakupu, jeżeli taka karta była wysłana z danym produktem, dla produktów które nie posiadają karty gwarancyjnej dokumentem potwierdzającym zakup i datę jest paragon lub faktura),
 • dowodu zakupu kopia/oryginał/wydruk potwierdzenia mailowego,
 • reklamowany produkt (bez akcesoriów) z nienaruszonymi plombami producenta (jeżeli dotyczy to reklamowanego produktu).
 • Punkt Serwisowy może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb, niezgodności numerów seryjnych lub zmiany oprogramowania przez osoby nieupoważnione.

      7. Gwarancja nie obejmuje sprzętu: użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi będącej na wyposażeniu sprzętu,

 • uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową),
 • zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
 • uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji,
 • gwarancja nie obejmuje baterii i akumulatorów, jeżeli urządzenie takie posiada.

           Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.

      8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę lub Punkt Serwisowy) lub odrzuceniu niniejszej gwarancji, klient pokrywa koszty sprawdzenia sprzętu oraz koszty transportu urządzenia do i z Punktu Serwisowego.

      9. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność ich zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu.

     10. Poza niniejszą drukowaną gwarancją nie ma żadnych innych jawnych gwarancji, pisemnych lub ustnych. Wszystkie gwarancje domniemane, w tym bez ograniczeń, gwarancje domniemane dotyczące przydatności do celów handlowych lub szczególnych zastosowań są ograniczone do czasu trwania niniejszej gwarancji.

     11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

     12. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 12 miesięcy od daty zakupu.

     13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

     14. Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych, potwierdzeniem tego jest dowód zakupu takiej usługi (faktura lub paragon).

           Gwarant skraca okres Gwarancji dla Klienta nie będącego Konsumentem do 12 miesięcy od daty zakupu Produktu.

Okresy gwarancyjne dla grup produktów:

24 miesiące gwarancji obejmują produkty z kategorii:

– małe AGD (odkurzacze, roboty odkurzające, szczotki elektryczne itp.)

– przenośne audio (głośniki bluetooth)

12 miesięcy gwarancji:

– smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, hulajnogi elektryczne i inne pojazdy elektryczne, słuchawki, pozostałe.